Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsdokument

Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsdokument

Resumeet skal have et indhold, der som minimum omfatter oplysningerne i bilag 8, del 1, punkt 1, 2, 3 og 4, med henblik på offentliggørelse. Baggrunden er, at en række oplysninger om virksomheden skal være permanent tilgængelige for offentligheden, jf. risikobekendtgørelsens § 16, f.eks. via internettet. Alle punkter fra bilag 8, del 1 er gengivet herunder:

 1. Risikovirksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer samt P-nummer, hvis dette findes, og ellers entydig identifikation af produktionsenheden.
 2. Oplysning om, at virksomheden er en risikovirksomhed, omfattet af denne bekendtgørelse med angivelse af, at virksomheden er en kolonne 2-virksomhed. Oplysning om, at virksomheden har sendt anmeldelse og sikkerhedsdokument, jf. § 8, stk. 1, til kommunalbestyrelsen.
 3. En alment forståelig redegørelse for den eller de aktiviteter, der foregår på virksomheden.
 4. De relevante farlige stoffer, der er til stede i virksomheden, og som kunne forårsage et større uheld, med angivelse af deres almindelige betegnelser eller, for farlige stoffer opført i bilag 1, del 1, deres generiske betegnelser eller fareklassifikation, og en alment forståelig angivelse af stoffernes vigtigste farlige karakteristika.
 5. Generelle oplysninger om, hvordan den berørte offentlighed om nødvendigt vil blive advaret og fyldestgørende oplysninger om, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af et større uheld, eller anvisning på, hvor disse oplysninger kan indhentes elektronisk.
 6. Datoen for det seneste tilsynsbesøg på virksomhedsområdet, jf. § 21, eller henvisning til, hvor denne oplysning kan indhentes elektronisk; oplysninger om, hvor der efter anmodning kan indhentes mere detaljerede oplysninger om tilsynet og den tilknyttede tilsynsplan, med forbehold for de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
 7. Angivelse af, hvor og hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger.

Et ”ikke-teknisk” resume skal bruges til at give offentligheden et fyldestgørende indtryk af virksomhedens uheldsscenarier og sikkerhedsforanstaltninger imod disse uheld.

Formålet med det ”ikke-tekniske” resume er således at give naboer og anden offentlighed mulighed for at orientere sig om sikkerhedsforholdene på virksomheden uden at skulle have en særlig faglig indsigt.

Et ”ikke-teknisk” resume skal skrives i et sprog, så den almindelige borger kan forstå problemstillingerne.

Omfanget af et ”ikke-teknisk” resume afhænger helt af virksomhedens kompleksitet. Det skal som minimum altid omfatte:

 • En beskrivelse af stofferne på virksomheden
 • En beskrivelse af de væsentligste uheldsscenarier, herunder specielt evt. konsekvenser udenfor virksomhedens område (konsekvenser udenfor virksomhedens område kan med fordel illustreres ved at indtegne resultatet af de gennemførte konsekvensberegninger på et oversigtskort, så man kan se, hvilke områder i virksomhedens omgivelser, der kan blive berørt; Kortet fra sikkerhedsdokumentets afsnit II D kan evt. bruges)
 • En kort beskrivelse af sikkerheden mod, at disse uheld sker

Virksomhedens sikkerhedsdokument eller dele heraf kan bliver genstand for offentliggørelse pga. følgende forpligtelser hos myndighederne:

 • Politiet har visse forpligtelser til at informere offentligheden i tilfælde af uheld
 • Der vil til enhver tid kunne søges aktindsigt med de begrænsninger, der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

At læse og forstå sikkerhedsdokumentet kræver oftest stor faglig og teknisk indsigt. Samtidig skal tilgangen være meget systematisk, da der ofte er tale om store og komplekse rapporter. Det er derfor en fordel med et kort men grundigt "ikke-teknisk" resume, som på en forståelig måde giver de oplysninger, der kan være relevante for borgeren. Dermed får borgeren et grundlag for at vurdere forholdene, og om der evt. ønskes yderligere oplysninger ved at søge aktindsigt.

Revideret: 18.07.2018