Vurdering af behovet for klimatilpasning

Kystdirektoratet har jf. oversvømmelsesdirektivet (2007/60), lov nr. 1149 af 11. december 2012 om oversvømmelseskort og bekendtgørelse 121/2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelse udpeget 10 risikoområder. For disse områder er der lavet en risikostyringsplan. Risikoområderne bliver opdateret i 2018.

Miljøministeriet (Naturstyrelsen) har udarbejdet kort, der stilles gratis til rådighed for kommunerne. Kortene er digitale og kan lægges ind i GIS-systemer. Der kan findes information om kortene på klimatilpasning.dk. Kortene omfatter dels oversvømmelses-kort for havvand, vandløb, nedbør, grundvandsspejl og strømningskort, dels værdikort. Vandselskaberne skal efter anmodning fra kommunen levere oversvømmelseskort for kloakerede områder.

Kommunerne udpeger de risikoområder, der skal indgå i kommuneplanen på baggrund af en sammenstilling af oversvømmelseskort og værdikort.

De nye kommuneplaner eller kommende kommuneplantillæg vil således vise, hvor kommunerne vurderer, at der er risiko for oversvømmelse. Disse planer er vigtigt grundlag for at vurdere, om der bør træffes særlige foranstaltninger ved konkrete risikovirksomheder.

Klimatilpasningsplanerne har imidlertid ikke fokus på en mulig effekt på miljøet ved udslip af miljøfarlige eller giftige stoffer som følge af oversvømmelse af risikovirksomheder. Miljømyndigheden bør derfor foretage en konkret vurdering af mulige risici ved oversvømmelse af specielt risikovirksomheder, der har oplag af miljøfarlige og/eller giftige stoffer og blandinger. Vurderingen bør ske på et ensartet grundlag, f.eks. de særskilte kort i klimatilpasningsplanerne, der viser, hvor der er risiko for oversvømmelse som følge af skybrud, oversvømmelse fra vandløb og søer samt havstigninger og stormflod.
Hvis klimatilpasningsplanen ikke indeholder de ønskede informationer kan kortene på klimatilpasning.dk anvendes.

Et eksempel er kortet for havvand. Kortet viser vandstand som følge af klimaændringer og storm-hændelser. Ved at klikke på et landareal fås information om, ved hvilken vandstand et konkret område vil være oversvømmet, og ved at klikke på et kystnært havområde fås en forventet vandstand ved det valgte scenarie.

Ved vurdering af oversvømmelsesrisikoen skal man bl.a. vurdere klimascenarie (havspejlsstigning: lav, middel, høj eller meget høj), tidspunkt for hvornår (år 2050 eller 2100), og om vurderingen baseres på 50- eller 100 års hændelsen vedr. højvande/storm. Om havspejlsstigninger se ”Guidelines for klimatilpasning i kystområder” kapitel 2 (fig. 2.2).

Vurdering af oversvømmelsesrisikoen for en kystnært beliggende risikovirksomheder, kan f.eks. foretages på basis af:

  • 100 års hændelsen fra Højvandsstatistikker, der jf. direktiv/bekendtgørelse betragtes som en hændelse med middelstor sandsynlighed, uden usikkerhed, da der i sagsbehandlingen ikke anvendes 100 % forsigtighedsprincip.
  • middel havspejlsstigning, da modellerne har stor spredning.
  • år 2050 som vurderingstidspunkt, da virksomhedernes situation/eksistens, herunder oplag af miljøfarlige/giftige stoffer, er svær at vurdere på længere sigt, og evt. investeringer også skal ses i lyset af, at der er lille forskel i de forskellige scenarier frem til 2050.
  • Bølgehøjde, f.eks. 15 cm (kan afhænge af om stormflodshændelser kun forekommer ved bestemte vindretninger.)
  • Landhævninger/sænkninger, se. f.eks. Landbevægelser i Danmark på Kystdirektoratets hjemmeside for mere information.

Miljømyndigheden kan som udgangspunkt alene basere konkrete vilkår på forudsete ændringer i klimaet indtil næste regelmæssige ajourføring, dvs. ændringer inden for en tidshorisont på 5 år. Hvis en virksomhed skal træffe foranstaltninger for at forebygge større uheld som følge af oversvømmelse vil det teknisk og økonomisk formentlig være hensigtsmæssiget at tage hensyn til en væsentligt længere tidshorisont.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et simpelt værktøj, som kan hjælpe med at vurdere, om der er behov for klimatilpasning på en risikovirksomhed.

Revideret: 16.10.2018