Risikovurdering

Stedbunden og samfundsmæssig risiko

Når konsekvenskurverne for uheldsscenarierne går udenfor virksomheden, foretages en kortlægning og vurdering af arealanvendelsen omkring virksomheden.

Virksomhedens risikopåvirkning vil umiddelbart være acceptabel, hvis der indenfor den maksimale konsekvensafstand ikke findes eller er planlagt nabovirksomheder, boliger eller anden følsom arealanvendelse i form af kontorer, forretninger, hoteller med overnatning eller steder, hvor der jævnligt opholder sig mennesker (f.eks. banegårde, indkøbscentre, større parkeringsanlæg og idrætsanlæg), institutioner, der indgår i det offentlige beredskab, eller institutioner med svært eva­kuerbare personer.

I modsat fald må der som udgangspunkt udføres beregninger af den stedbundne individuelle og samfundsmæssige risiko for at kvantificere risikobilledet omkring virksomheden.

Disse risici beregnes for summen af alle uheldsscenarier (brand, eksplosion, giftige gasser og evt. fragmenter, der slynges ud) og indtegnes på et kort i form af kurver for summeret stedbunden individuel risiko f.eks. gående fra 1·10-5 til 1·10-9 per år.

Den stedbundne individuelle risiko beregnes primært for at sikre, at ingen enkeltpersoner som følge af naboskabet til virksomheden udsættes for en væsentlig større risiko end den øvrige befolkning.

De samfundsmæssige risikovurderinger udarbejdes tilsvarende for at sikre, at samfundet som helhed ikke udsættes for en for stor risiko.

Beregningen af den samfundsmæssige risiko resulterer i en ”F-N kurve” for samfundsmæssig risiko, hvor F udtrykker den kumulative (samlede) hyppighed af uheld med mere end N dødsfald. I princippet skal F-N kurven dække området mellem virksomheden og kurven for maksimal konsekvensafstand, i praksis vil sandsynligheden for uheldene langt fra virksomheden dog betyde, at risikobidraget til F-N kurven i nærheden af maksimal konsekvensafstand er minimalt og derfor ikke behøver medregnes. Hvis området mellem virksomheden og maksimal konsekvensafstand indskrænkes, skal det dog begrundes med beregninger. Både med­arbejdere på nabovirksomheder og de almindelige borgere i området medregnes.

Der er ikke faste entydige retningslinjer for valg af metoder og tærskelværdier til en risikoanalyse. Derfor er det yderst vigtigt, at forudsætninger for resultaterne fremgår af den gennemførte risikoanalyse. Det bør f.eks. oplyses, hvor meget produkt der kommer ud (hullets størrelse, udslipshastighed og tryk i beholder/rør), hvordan spredes produktet (gas/væske, vind og temperatur forhold), samt hvilke sandsynligheder (og kilder hertil) der er anvendt (sandsynlighed for svigt af komponenter og for hvor ofte driftssituationen foregår).