Risikoidentifikation

En risikoanalyse består af identifikation og udvælgelse af uheldsscenarier ved hjælp af følgende processer:

  1. Systematisk identifikation af mulige uheld/farer
  2. Udvælgelse af uheldsscenarier

Identifikation af mulige uheld/farer

Udvælgelse af scenarier skal baseres på en systematisk gennemgang eller kortlægning af de faktiske forhold på virksomheden. Scenarier i relation til Risikobekendtgørelsen vedrører farlige stoffer og produkter indenfor tre hovedkategorier: sundhedsfarlige, fysisk farlige og miljøfarlige stoffer. Hertil kommer en mindre kategori, der vedrører andre farer, som opstår når visse stoffer kommer i kontakt med vand (magnesium- eller zink-pulver og acetylchlorid er eksempler på sidstnævnte). 

Systematikken er vigtig, når scenarierne for større uheld skal identificeres, da den dokumenterer at virksomheden er kommet til bunds med kortlægningen af risikomulighederne. Ofte er det nødvendigt med anvendelse af detaljerede analyser, som f.eks. HAZID, HAZOP, sikkerhedsbarrierediagrammetoden og Effektanalysemetoden (FMEA).

Uafhængigt af hvilken metode der vælges, vil det være vigtigt, at forudsætninger for resultaterne fremgår.

Resultatet af risikovurderingen er en udvælgelse af de scenarier, der skal vurderes nærmere. Kriterierne for udvælgelsen vil afhænge af den valgte metode, samt farerne.

Eksterne naturlige farer skal også indgå i de identificerede scenarier. For eksterne farer som f.eks. lyn og jordskælv vil det kun være, hvis der er særlige forhold på virksomheden der gør, at man for disse scenarier skal lave mere omfattende beregninger. Hvis der er behov for det, så bør det ikke alene være sandsynligheden for hændelsen (f.eks. lynnedslag) der anvendes, men en samlet vurdering af risikoen for at hændelsen resulterer i et uheld. (For vurdering af behover for klimatilpasning se denne side i Risikohåndbogen).

Revideret: 18.07.2018