Tilsynsrapport

Miljømyndigheden udarbejder ud fra bidrag fra de øvrige myndigheder referatet for tilsynet.

Referatdelen kan indeholde følgende punkter:

  • Dato for tilsynets gennemførelse, samt hvem der har deltaget fra henholdsvis virksomheds og myndigheds side.
  • Oplysninger om formålet med tilsyn og angivelse af, hvilke dele tilsynet har omfattet.
  • Resultatet af de gennemførte undersøgelser af tekniske, organisatoriske eller ledelsesmæssige systemer.
  • Resultat af den gennemførte besigtigelse af virksomheden
  • Indhentning af supplerende oplysninger af fælles myndighedsinteresse, hvis der i forbindelse med tilsynet er fremkommet oplysninger, der nødvendiggør dette.
  • Oplysninger om eventuelt konstaterede afvigelser fra sikkerhedsdokumentationen og eventuelle myndighedskrav/vilkår.
  • Eventuelle konklusioner på grundlag af tilsyn om behov for opfølgning på specifikke områder.
  • Oplysninger om eventuelle aftaler med virksomheden om supplerende foranstaltninger samt eventuelle tidsfrister herfor.

Referatdelen sendes i udkast til de øvrige myndigheder til sikring af, at der er enighed om indholdet. Herefter udarbejder de berørte myndigheder hver især individuelle bidrag til referatdelen. Bidragene kan omfatte:

  • Behandling af problemstillinger i forhold til de respektive myndigheders lovgivning.
  • Notater som grundlag for koordinering af afgørelser/påbud. Disse notater sammenskrives ikke i den fælles tilsynsrapport, men vedhæftes rapporten.

Miljømyndigheden foretager en sammenhæftning eller sammenskrivning, så rapportens referatdel fremstår som en helhed, men bearbejder ikke de modtagne bidrag.

Miljømyndigheden sender den fælles tilsynsrapport samt eventuelle notater til virksomheden.