Tilsynsprogram

Formålet med tilsynsprogrammet er at sikre, at der i løbet af de 5 år, der maksimalt går mellem hver opdatering af virksomhedens sikkerhedsdokument eller -rapport, er foretaget tilsyn på stikprøvebasis på alle væsentlige forhold beskrevet i sikkerhedsdokumentet eller -rapporten. Miljøstyrelsen har lavet et Eksempel på tilsynsprogram.

Tilsynsprogrammet skal sikre, at der gennemføres en systematisk vurdering af de processer af teknisk eller ledelsesmæssig art, der anvendes på virksomheden. Formålet hermed er, at myndighederne kan afgøre, om:

 • Virksomheden har påvist, at der er truffet passende foranstaltninger i forhold til aktiviteterne på virksomheden til forebyggelse af større uheld.
 • Virksomheden har påvist, at der er passende udstyr til rådighed til begrænsning af større uheld på anlægget og udenfor virksomhedens område.
 • De informationer og data, der fremgår af sikkerhedsrapporten og andre rapporter, i tilstrækkeligt omfang er dækkende for forholdene på virksomheden.

Udarbejdelse af tilsynsprogram for den enkelte virksomhed sker bl.a. på grundlag af:

 • Om der er tale om en kolonne 2- eller kolonne 3-virksomhed.
 • Den viden, myndighederne allerede er i besiddelse af fra tidligere gennemførte tilsyn og fra behandling af modtagne oplysninger (både i henhold til nuværende og tidligere gældende regler).
 • Viden om særlige forhold (fx oplysninger om uheld, andre virksomhedsspecifikke forhold, eller ny generel viden om tekniske/sikkerhedsmæssige forhold).
 • Oplysninger om planlagte ændringer med væsentlig sikkerhedsmæssig betydning.

Miljømyndigheden tager initiativ til, at der udarbejdes et tilsynsprogram, og forestår som koordinator, samt at de berørte myndigheders bidrag fremsendes samlet til virksomheden.

Miljømyndigheden forestår tilsvarende den løbende ajourføring af programmet. Et tilsynsprogram kan med fordel udarbejdes/ajourføres i forlængelse af myndighedernes behandling af virksomhedens sikkerhedsdokumentation. Miljøstyrelsen er forpligtet til at rapportere til EU om tilsynsprogrammer er udarbejdet på risikovirksomheder i Danmark.

Til støtte for gennemførelse af de enkelte tilsyn bør anvendes checklister eller anden systematisk fremgangsmåde med henblik på:

 • Verifikation af, om de oplysninger, der er indeholdt i de modtagne sikkerhedsdokumentation og planer for forebyggelse af større uheld, er tilstrækkelige og korrekte.
 • Verifikation af, om de foreliggende oplysninger opfylder Risikobekendtgørelsens krav.
 • Kontrol af virksomhedens opfølgning af tidligere meddelte påbud og aftaler.
 • Undersøgelse af oplysninger om uheld på virksomheden.
 • Undersøgelse af, om ny teknisk/sikkerhedsmæssig viden giver anledning til yderligere foranstaltninger på virksomheden.

Miljømyndigheden koordinerer udarbejdelsen af checklister på grundlag af de berørte myndigheders bidrag. Eksempler på checklister findes i Kommissionens vejledning om tilsyn. Miljømyndigheden koordinerer tilsvarende den løbende ajourføring af tjeklisterne. Tjeklisterne kan med fordel laves eller ajourføres i forbindelse med myndighedernes behandling af virksomhedens sikkerhedsdokumentation.

Revideret: 18.07.2018