Opfølgning på tilsyn

Det påhviler den enkelte myndighed på forhånd at sikre, at påtænkte tiltag afstemmes med eventuelle tiltag fra de øvrige myndigheder. Dette kan omfatte:

  • Påbud, forbud eller aftale med virksomheden om gennemførelse af supplerende undersøgelser, forbedringer/ændringer, samt ajourføring af sikkerhedsdokumentation vedrørende forhold, der specifikt angår den enkelte myndigheds forvaltningsområde.
  • Indhentning af supplerende oplysninger af individuel myndighedsinteresse, såfremt der i forbindelse med tilsynet er fremkommet oplysninger, der nødvendiggør dette.
  • Ajourføring (om nødvendigt) af beredskabsplaner vedrørende forhold, der specifikt angår den enkelte myndigheds forvaltningsområde (intern beredskabsplan: Arbejdstilsynet og redningsberedskabet; kan også omfatte miljømyndigheden f.eks. ift. opsamling af spild) (ekstern beredskabsplan: redningsberedskabet og politiet).
  • Ajourføring (om nødvendigt) af information til offentligheden (politiet) og nabovirksomheder i tilfælde af mulig dominoeffekt (miljømyndighed) – samt eventuelt inddragelse af planmyndigheder.

Undersøgelser i tilfælde af et større uheld på virksomheden indgår ikke i det løbende tilsynsprogram, men de oplysninger, der indhentes i forbindelse med uheld eller tilløb til større uheld, bør sammen med oplysninger om større uheld på sammenlignelige virksomheder, f.eks. fra eMARS, indgå i forbindelse med opfølgning og ved tilrettelæggelse af fremtidige tilsyn.

Til støtte for tilsynene kan herudover i en række tilfælde med fordel indgå oplysninger i rapporter fra tilsyn, der er gennemført af udefrakommende ekspertgrupper på virksomheder, der tilhører større koncerner, eller af uafhængige ekspertgrupper (fx på forsikringsselskabers vegne), der har til formål at medvirke til forebyggelse af større uheld.

Der skal gennemføres et opfølgende tilsyn senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige mangler i forhold til sikkerhedsdokumentationen samt manglende overholdelse af love og regler. Endvidere er der krav om, at der skal gennemføres tilsyn i tilfælde af alvorlige klager, større uheld og nærved-uheld, samt når det er relevant i forbindelse med ændringer mv. på virksomheden.

Der er udarbejdet en national plan for risikotilsyn.