Myndighedssamarbejde

Miljømyndigheden, Arbejdstilsynet, redningsberedskabet, politiet (våben og eksplosivstoffer) og Sikkerhedsstyrelsen (fyrværkeri) samarbejder om at planlægge og gennemføre et systematisk tilsynsprogram på hver af de virksomheder, der er omfattet af Risikobekendtgørelsen. Samarbejdet mellem myndighederne sikrer, at myndighedernes krav koordineres sikkerhedsmæssigt, og at virksomheden ikke modtager modsatrettede krav, der går ud over sikkerheden.

Miljømyndigheden koordinerer samarbejdet mellem de berørte myndigheder med hensyn til at tilrettelægge, gennemføre og følge op på tilsyn på virksomhederne.

Hver myndighed har indenfor sit område det myndighedsmæssige tilsyn og opfølgning med eventuelle påbud mv.

Som en del af arbejdet koordinerer miljømyndigheden det samlede tilsynsprogram for virksomhederne, idet kolonne 3 virksomheder skal have mindst et årlig tilsyn, og kolonne 2 virksomheder skal have mindst et tilsyn hvert tredje år - med mindre myndighederne efter en systematisk vurdering fastlægger et længere eller kortere interval som sikkerhedsmæssigt er passende.

Baggrunden for koordinationsforpligtelsen er, at ressortopdelingen mellem myndighederne med hensyn til administration og tilsyn med virksomheder omfattet af Risikobekendtgørelsen er kompliceret. Det er derfor nødvendigt, at miljømyndigheden, som koordinerende myndighed, påtager sig at varetage sekretærfunktionen, således at myndighederne i forbindelse med det fælles tilsyn fremtræder som én myndighed over for virksomhederne.

Myndighederne udarbejder hver især de nødvendige bidrag. Miljømyndigheden foretager alene sammenskrivning af de modtagne bidrag, men ikke en egentlig bearbejdning.

Miljømyndigheden deltager som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven i møder og tilsyn på lige fod med de andre myndigheder. Koordinationsforpligtigelsen vedrører således alene de opgaver, som miljømyndigheden har ud over de opgaver, som den har i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Koordinationsforpligtigelsen indebærer at:

  • Tage initiativ til, at der for hver virksomhed oprettes et samarbejde mellem repræsentanter for de berørte myndigheder.
  • Forestå myndighedernes fælles kontakt til virksomheden vedrørende forhold omfattet af Risikobekendtgørelsen.
  • Videresende kopier af modtaget materiale fra virksomheden til de øvrige myndigheder
  • Forestå indkaldelse af møder (såvel på eget initiativ som efter anmodning).
  • Udarbejde mødereferater.
  • Sammenhæfte modtagne notater fra de andre myndigheder.
  • Fremsende fælles tilsynsrapporter samt eventuelle vedhæftede notater til virksomheden.

Myndighederne samarbejder om:

Udarbejdelse af et detaljeret tilsynsprogram for den enkelte virksomhed som grundlag for:

  • Gennemførelse af de enkelte tilsyn
  • Udarbejdelse af tilsynsrapporter
  • Opfølgning i samarbejde med virksomheden.

Der kan i særlige tilfælde aftales en anden arbejdsfordeling, for så vidt angår udarbejdelse af det samlede materiale vedrørende en virksomhed, f.eks. hvor de risikomæssige forhold stort set er koncentreret inden for et enkelt myndighedsområde, men det er nødvendigt med en klar arbejdsfordeling på grund af den komplekse ressortfordeling på risikoområdet. Miljømyndigheden vil dog stadig være den koordinerende myndighed.