Planmyndigheden

Planmyndigheden er som udgangspunkt kommunen, der gennem kommune- og lokalplaner fastlægger bestemmelser om områdernes anvendelse. I planerne fastlægges arealanvendelsen for et område til f.eks. boligområde eller erhvervs- og industriområde, herunder områder til risikovirksomheder. Lokalplaner fastsætter bestemmelser for blandt andet byggeriet omfang og udformning. Staten ved Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde også være planmyndighed.

Ved ny planlægning af arealanvendelse, herunder ved revision af kommuneplaner og lokalplaner omkring risikovirksomheder, skal planmyndighederne tage hensyn til behov for passende afstand mellem virksomheden og anden arealudnyttelse. Dette gælder f.eks. boliger, offentlige bygninger og arealer, rekreative områder eller særligt følsomme eller svært evakuerbare bygninger eller lokaliteter.

Planmyndigheden skal:

  1. Ved planlægning for nye risikovirksomheder vurdere virksomhedens placering i forhold til den eksisterende, faktiske anvendelse af naboarealer samt allerede planlagte anvendelser.  Det er planmyndighedernes opgave at sikre sig, at planlægningen og beslutningen om en virksomheds lokalisering baserer sig på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, hvilket naturligt må ske i et tæt samarbejde mellem plan-, miljø- og beredskabsmyndighederne. Formålet er at forbygge konflikter mellem risikovirksomheden og naboarealerne.
  2. Gennem planlægningen fastlægge de nødvendige begrænsninger på arealanvendelsen f.eks. når ny risikovirksomhed ønskes opført eller en eksisterende ønskes udvidet
  3. Høre risikomyndighederne ved planlægning omkring risikovirksomheder med henblik på, at inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra en risikovirksomhed eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en virksomhed som er defineret i virksomhedens sikkerhedsdokumentation udarbejdet efter reglerne i risikobekendtgørelsen. For eksempel hvis konsekvenskurven omkring en eksisterende virksomhed går længere væk end 500m.

I forbindelse med eksisterende risikovirksomheder og i det omfang det er muligt, bør planmyndigheden ved revisioner af gældendende planer sikre, at der opretholdes en passende afstand mellem de pågældende risikovirksomheder og den følsomme arealanvendelser som f.eks. boliger.

Som supplement til planlovens regler om vurdering af virkninger på miljøet, gælder i henhold til Risikobekendtgørelsen en særlig pligt til agtpågivenhed i forbindelse med planlægning og arealudnyttelse omkring risikovirksomheder. Planmyndigheden skal jf. Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder foretage høring af risikomyndighederne ved planlægning omkring risikovirksomheder. Tilsvarende skal miljømyndigheden, redningsberedskabet eller Arbejdstilsynet underrette planmyndigheden, hvis de bliver opmærksomme på forhold, af betydning for vurdering af virksomhedens risikomæssige forhold. Erhvervs- og Vækstministeriet har således i bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder suppleret reglerne i Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse.

Formålene med reglerne om planlægning ved og omkring risikovirksomheder er, at forhindre at planmyndigheden muliggør risikofølsomarealanvendelse på arealer, der dels vil udsætte borgerne for en uacceptabel risiko og dels vil forringe risikovirksomhedens drift- og udviklingsmuligheder. Dette gælder også for planlægningen omkring bestående virksomheder, der efterfølgende bliver omfattet af bekendtgørelsen, fordi ny viden eller nye oplysninger medfører, at virksomheden må antages at udgøre en øget risiko.