NB! Vær opmærksom på at risikohåndbogen for nylig er opdateret.

I version 2 af håndbogen er der gennemført en række mindre ændringer og tilføjelser til teksten. De vigtigste handler om politiets tilsyn efter § 11 om bevidst skadevoldende handlinger, og om udarbejdelse af tilsynsplan og tilsynsprogram. De to kapitler om gødning og fyrværkeri, er flyttet fra andre steder på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Kystdirektoratet også udarbejdet vejledning i forhold til inddragelse af klimahændelser i vurdering af uheldsscenarier. Desuden er der tilføjet tekst om uheld der indberettes til EU efter Seveso III’s bilag VI. 

Miljøstyrelsen vedligeholder en samlet version af håndbogens tekster. Dokumentet kan findes i boksen med "Risikohåndbogens vigtigste dokumenter". Her findes også en version med markerede ændringer.

                                                                                                                                                              Opdateret d. 30. november 2018               

Gå til virksomheder

Virksomheder

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer over en vis mængde af de bestemte farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1. Hvor meget, virksomheden skal opbevare for at blive en risikovirksomhed, er afhængig af, hvilke stoffer de har. 

Gå til myndigheder

Myndigheder

Risikomyndighederne varetager administrationen af reglerne i risikobekendtgørelsen. Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden, Arbejdstilsynet, det lokale Brandvæsen/redningsberedskab, og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder.

Gå til borger

Borger

En række oplysninger om risikovirksomhederne er offentligt tilgængelige på nettet for borgerne.