Pligter for kolonne 3-virksomheder

I diagrammet vises processen for den efterfølgende myndighedsbehandling, dog ikke processen for afgørelse af sårbarhedsvurdering. De grønne dele er virksomhedens opgaver, mens de blå er myndighedernes opgaver.

Virksomheden skal fremsende anmeldelse i henhold til bilag 2 i risikobekendtgørelsen. Anmeldelsen fremsendes til kommunalbestyrelsen inden etablering, væsentlig udvidelse eller ændring.

Virksomheden skal udarbejde en forebyggelsesplan, der angiver virksomhedens overordnede mål og handlingsprincipper, ledelsens rolle og ansvar samt indsatsen for løbende at reducere risikoen for større uheld. Forebyggelsesplanen er således virksomhedens overordnede politik på risikoområdet. Det skal på systematisk vis sikres, at planen gennemføres. Forebyggelsesplanen gengives i sikkerhedsrapporten, evt. som bilag.

Virksomheden skal udarbejde og fremsende sikkerhedsrapport i henhold til bilag 4 i risikobekendtgørelsen inden etablering, væsentlig udvidelse eller ændring. Sikkerhedsrapporten m.m. fremsendes til kommunalbestyrelsen. Det anbefales også at fremsende sikkerhedsrapporten til Miljøstyrelsen, hvis denne er miljømyndighed. Udarbejdelse og gennemførelse af forebyggelsesplanen skal beskrives i sikkerhedsrapporten.

Virksomheden skal udarbejde og fremsende intern beredskabsplan i henhold til bilag 5 i risikobekendtgørelsen inden etablering, væsentligudvidelse eller ændring. Den interne beredskabsplan fremsendes til kommunalbestyrelsen. Det anbefales også at fremsende beredskabsplanen til Miljøstyrelsen, hvis denne er miljømyndighed. Virksomheden skal regelmæssigt gennemgå og afprøve beredskabsplanen– mindst hvert 3. år. Det skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen/Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet samt det stedlige politi.

Virksomheden skal fremsende oplysninger til brug for redningsberedskabets og politiets udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan jf. § 15 i risikobekendtgørelsen.

For at forebygge forsætlige skadevoldende handlinger, skal virksomheden udarbejde og fremsende en sårbarhedsvurdering i henhold til bilag 6, del 1 i risikobekendtgørelsen. Sårbarhedsvurderingen sendes til det stedlige politi til godkendelse inden etablering. Politiet kan på baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering beslutte, at virksomheden skal udpege en sikringsansvarlig og udarbejde en sikringsplan efter retningslinjerne i bilag 6, del 2. Virksomheden får en frist for dette arbejde.

Ved ændring af stoffer eller processer – herunder ophør af sådanne – skal miljømyndigheden straks underrettes.

Virksomheden skal regelmæssigt og mindst hvert 5. år fremsende en ajourføring af sikkerhedsrapporten og sårbarhedsvurderingen til miljømyndigheden. Den ajourførte sikkerhedsrapport eller virksomhedens begrundede konklusion om, at det ikke er nødvendigt at ajourføre skal fremsendes til miljømyndigheden.

Der er en lang række forhold på virksomheden der kan udløse at ajourføring af sikkerhedsdokumentet er nødvendigt. Der bør laves en ajourføring, når virksomheden planlægger at foretage en ændring, som påvirker den risiko, der er beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Ajourføringen kan bestå i, at der indsendes en helt ny sikkerhedsdokumentation, eller blot det/de relevante afsnit.

Eksempler kan være at der ønskes ændring i mængden/placering af farlige stoffer eller sikkerhedskomponenter/barrierer, som ændrer konsekvens/sandsynlighed for et scenarie eller at virksomheden laver et helt nyt sikkerhedsledelsessystem eller en organisationsændring, der har betydning for ansvar beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Tilsvarende kan ny viden om en proces eller et stofs farlighed begrunde at virksomheden vurderer forholdet. Det ajourførte sikkerhedsdokument eller virksomhedens begrundede konklusion om, at det ikke er nødvendigt at ajourføre skal fremsendes til miljømyndigheden.

Risikomyndighederne kan også anmode virksomheden om at vurdere nye forhold, og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdoumentationen.  Det kan f.eks. være ny viden som myndighederne får om forhold fra andre større uheld eller tilløb hertil på lignende virksomheder. 

Ændringer i planlægningen omkring en risikovirksomhed kan dog ikke udløse nye vurderinger hos virksomheden, da planlægning altid skal ske på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, jf. også myndighedsafsnittet om planlægning.

Ved større uheld skal virksomheden straks afgive alarm via tlf. nr. 112. Den interne beredskabsplan iværksættes straks ved større uheld samt ved en ukontrolleret hændelse, der kan føre til et større uheld. Oplysning i henhold til bilag 7 i risikobekendtgørelsen om uheldet skal snarest muligt efter uheldet fremsendes til miljømyndigheden.

Kolonne 3 virksomheder skal også udarbejde en sårbarhedsvurdering, som skal indsendes til politiet til godkendelse, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1. Poltiet har udarbejdet vejledninger og skabeloner for at lette virksomhedens arbejde med dette.