Større uheld

Alle virksomheder, der er omfattet af Risikobekendtgørelsen, skal straks alarmere alarmcentralen (112) ved større uheld. Endvidere skal risikovirksomhederne underrette risikomyndighederne og politiet om større uheld eller tilløb hertil, hurtigst muligt efter at de er sket, med de oplysninger, der fremgår af risikobekendtgørelsens bilag – se nedenfor. De lokale miljømyndigheder underretter herefter Miljøstyrelsen ved alle større uheld.

Efter den indledende beredskabsindsats er sket,  aftaler risikomyndighederne og politiet i samarbejde med virksomheden det videre forløb.

Risikomyndighederne er ansvarlige for på deres respektive områder, at:

– Der samarbejdes om indhentning af de oplysninger, der er nødvendige for en fuldstændig analyse af de tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter ved det pågældende uheld, samt ved tilsyn, undersøgelser mv.
– Der samarbejdes om vurdering af behovet for fremtidige forebyggende foranstaltninger og udarbejder i samarbejde de fornødne anbefalinger herom,
– Der pålægges virksomheden at træffe fornødne forebyggende foranstaltninger, og
–  At der foretages håndhævelse, hvis der er foretaget lovovertrædelse, herunder af vilkår.

Automatiske brandsikringsanlæg som ABA- og AVS-anlæg kan ikke erstatte opkald på 112 med mindre, at det lokalt er aftalt mellem politiet og redningsberedskabet. Årsagen er, at automatiske brandsikringsanlæg normalt giver direkte opkald til redningsberedskabet, men ikke til politiet, der er den koordinerende myndighed under en indsats.

Virksomhedens oplysninger til risikomyndighederne efter et større uheld eller nærved uheld, jf. risikobekendtgørelsens bilag 7

1)    Dato, tidspunkt og sted for det større uheld eller nærved-uheldet, herunder virksomhedens navn og adresse.

2)    Omstændighederne ved uheldet eller nærved-uheldet.

3)    De involverede farlige stoffer.

4)    De oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets eller nærved-uheldets følger for mennesker og miljø, samt ejendom.

5)    De nødforanstaltninger, der er truffet.

6)    De foranstaltninger, som virksomheden påtænker til at afhjælpe følgerne af uheldet eller nærved-uheldet på mellemlangt og langt sigt.

7)    De foranstaltninger, som virksomheden påtænker til at undgå en gentagelse af et sådant uheld eller nærved-uheld.

Anmeldelse til EU-kommissionen

Større uheld, der opfylder nedenstående kriterier, skal anmeldes til EU-Kommissionen – denne anmeldelse foretages af Miljøstyrelsen via eMARS. Virksomheden skal imidlertid levere de nødvendige oplysninger til anmeldelsen.

EU-Kommissionen skal underrettes om alle uheld, der falder ind under punkt 1, eller som har mindst en af de følger, der er beskrevet i punkt 2, 3, 4 og 5 nedenfor (Bilag VI, Direktiv 2012/18/EU):

1. Stoffer

Enhver brand, eksplosion eller utilsigtet udslip af farlige stoffer i en mængde, der svarer til mindst 5% af den i kolonne 3 i bilag 1 i Risikobekendtgørelsen anførte tærskelmængde.

2. Person- eller tingskade

Et uheld, som direkte skyldes et farligt stof, med en af følgende konsekvenser:

–   Et dødsfald
–   Seks sårede i en virksomhed med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer
–   En person uden for virksomheden indlagt på hospital i mindst 24 timer
–   Bolig(er) uden for virksomheden, der er beskadiget(de) og ubeboelig( e) som følge af uheld
–   Evakuering eller opfordring til at holde sig inden døre i over to timer (personer x timer): værdi mindst 500
–   Afbrydelse af forsyningen med drikkevand, elektricitet og gas samt af telefonen i over to timer (personer x timer): værdi mindst 1.000.

3. Umiddelbare miljøskader

–   Permanente eller langvarige skader på terrestriske levesteder
– Mindst 0,5 ha af et levested, der er vigtigt ud fra et miljøsynspunkt eller et bevaringssynspunkt, og som er beskyttet i henhold til lovgivningen
– Mindst 10 ha af et mere udstrakt levested, herunder landbrugsjorder.
–   Betydelige eller langvarige skader på levesteder i overfladevand eller i havet
–   Mindst 10 km af en flod, en kanal eller et vandløb
–   Mindst 1 ha af en sø
–   Mindst 2 ha af et delta
–   Mindst 2 ha af et kystområde eller af havet.
–   Betydelige skader på et grundvandsmagasin eller grundvandet
–   Mindst 1 ha

4. Materielle skader

–   Materielle skader i virksomheden: Mindst 2 mio. euro, ca. 14-16 mio. dkr.
–   Materielle skader uden for virksomheden: Mindst 0,5 mio. euro, ca. 3,5-4 mio. dkr.

5. Grænseoverskridende skader

Risikomyndighederne er ved at udarbejde yderligere vejledning om definitionen af større uheld.

Nærved uheld/tilløb til uheld

Nedenstående er et eksempel på kriterier for, hvornår tilløb til større uheld skal meddeles risikomyndighederne.

Der er få større uheld i Danmark og i Europa i det hele taget, hvilket gør det vigtigt at studere tilløb til uheld: virker procedurer og ledelsessystemet, er indretning og drift og internt beredskab hensigtsmæssig ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn, og var det ”held” eller var det barriererne, procedurer, overvågningsudstyr, der forhindrede et større uheld? 

Hvad forstås ved et tilløb til et uheld:

 • Tilløb, som ingen konsekvenser fik, men som kunne få konsekvenser, hvis omstændighederne havde været mindre gunstige.
 • Uheld med mindre konsekvenser, men hvor konsekvenserne kunne blive mere alvorlige, hvis omstændighederne havde været mindre gunstige.

Kriterier for større uheld og tilløb til større uheld

Det bør aftales mellem virksomhed og risikomyndigheder, hvornår et større uheld og tilløb til større uheld skal meddeles risikomyndighederne. Nedenfor er angivet eksempler på, hvordan kriterier for en større virksomhed kan formuleres:

 • Hvis mindst x % af tærskelmængden af et stof i bilag 1, del 1 eller del 2, kolonne 2/3 i risikobekendtgørelsen indgik eller kunne indgå, hvis tilløbet/uheldet fik mulighed for at udvikle sig (hvor stoffet falder i flere kategorier, vælges den med den laveste grænse), eller
 • Hvis under x % af tærskelmængden af et stof indgik eller kunne indgå, og hvis der indtraf:
  • Irreversible skader på mennesker og/eller miljø.
  • Udrykning af eksternt beredskab (brandvæsen eller ambulance), dog ikke fejlalarmer eller der indtraf eller var risiko for, at:
   • Mindst en såret med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer,
   • Standsning af trafik uden for virksomheden, som følge af gasudslip, røg eller lignende,
   • Umiddelbare miljøskader på mindst x  ha, eller materielle skader for mindst DKK x mio.