Det kommunale redningsberedskab

Det kommunale redningsberedskab skal godkende, at en virksomhed har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge eller reducere faren for brand eller eksplosion og fastsætte vilkårene for kommunens godkendelse.

Redningsberedskabet skal afgøre om Beredskabsstyrelsen skal inddrages i sagsbehandlingen af risikodokumentationen.

Det kommunale redningsberedskab skal medvirke i udarbejdelse af både den interne og eksterne beredskabsplan.

Hovedstadens Beredskab har udarbejdet en tjekliste og skabelon til hjælp for udarbejdelse af interne beredskabsplaner.

Redningsberedskabet bidrager med oplysninger til det stedlige politi's udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder. Den eksterne beredskabsplan skal justeres og afprøves af myndighederne mindst hvert tredje år.

I henhold til Risikobekendtgørelsen skal de “brandfarlige virksomheder” godkendes af kommunalbestyrelsen med henblik på at forebygge eller formindske brandfare og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Bestemmelsen anfører således, at der skal træffes eller være truffet foranstaltninger, for så vidt angår brand, på virksomheder, der opbevarer eller håndterer brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer. Det samme gælder for virksomheder, der opbevarer eller håndterer andre stoffer, der i forbindelse med brand eller anden skade kan medføre risiko for personer eller omgivelserne.

Godkendelse af “brandfarlige virksomheder” kan inddeles i tre kategorier:

– De “brandfarlige virksomheder” (både kolonne 3- og kolonne 2-virksomheder), som der er fastsat andre regler for i medfør af beredskabsloven, skal godkendes af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse hermed.
– “Brandfarlige kolonne 3-virksomheder”, for hvilke der ikke er fastsat andre regler i medfør af Beredskabsloven, skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
– “Brandfarlige kolonne 2-virksomheder”, for hvilke der ikke er fastsat andre regler i medfør af beredskabsloven, skal godkendes af kommunalbestyrelsen – eventuelt efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen – på nærmere angivne vilkår, der tilgodeser brandsikkerheden.

De ovenfor beskrevne tre kategorier godkendelser omfatter både nye og eksisterende virksomheder, omfattet af Risikobekendtgørelsen. For de eksisterende virksomheder foreligger der normalt en brandmæssig godkendelse, men såfremt der i forbindelse med anmeldelsen af en virksomhed eller fremsendelse af materiale i henhold til bekendtgørelsen fremkommer nye oplysninger, som ikke var kendte i forbindelse med den oprindelige godkendelse, og som kan have sikkerhedsmæssig betydning, skal virksomheden godkendes på ny.

Kommunalbestyrelsen har i medfør af beredskabsloven en generel forpligtelse til at sørge for, at der på alle væsentlige områder er gennemført den fornødne planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundsfunktionerne. Planlægningen bør som udgangspunkt tage højde for de hændelser, der mere eller mindre uvarslet kan indtræffe i hverdagen, f.eks. brand, trafikulykker, strømsvigt m.v. Endvidere skal der planlægges for større hændelser som isvintre, orkaner o. lign.. Findes der i kommunen særlige anlæg eller virksomheder, der vil kunne udgøre en risiko, skal disse også indgå i overvejelserne ved planlægningens gennemførelse.

I Risikobekendtgørelsen er det fastslået, at kommunalbestyrelsen i samarbejde med politiet udarbejder en ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder. Kommunen bør udarbejde en alarmeringsplan samt en mødeplan for disse virksomheder, idet det må forudses, at den normale førsteudrykning i visse situationer ikke er tilstrækkelig.

Mødeplanen bør indeholde en angivelse af, hvilken styrker, der skal alarmeres ved en alarm fra den pågældende virksomhed, hvor de enkelte styrker skal møde og eventuelt en stående ordre om, hvad der skal gøres inden den egentlige indsats iværksættes.

Yderligere informationer om beredskabsplanlægning kan ses i Beredskabsstyrelsens vejledning ”Planlægning af kommunernes & Amternes Beredskab”. Vejledningen gennemgår bl.a. de grundlæggende principper i beredskabs- planlægning såsom risiko og sårbarhed, Ledelse og samarbejde, information til borgerne mv.

Den eksterne beredskabsplan skal som minimum indeholde en beskrivelse jf. Risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2, se yderligere her.